Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zasady współpracy na szkolnej platformie microsoft Teams

Zasady współpracy na szkolnej platformie Microsoft Teams

Uruchomienie realizacji zadań dydaktycznych w formie zdalnej

Przed uruchomieniem realizacji zadań dydaktycznych dyrektor wspólnie z nauczycielami:

 1. Ustala czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiające interakcję między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia.
 2. Ustala wraz z nauczycielami wspólne i jednolite technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć.
 3. Określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych, o których mowa w pkt. 2.
 4. Ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać.
 5. Jeżeli na posiadanym sprzęcie brak jest odpowiedniego oprogramowania do udziału w zajęciach, a opiekunowie oraz uczeń mają problemy z jego właściwą instalacją lub konfiguracją zgłaszają ten fakt niezwłocznie dyrektorowi. Dyrektor wyznacza pracownika, który wspomaga opiekunów ucznia w instalacji i konfiguracji oprogramowania, a jeżeli to nie przynosi rezultatu wykonuje instalację lub konfigurację za nich (za zgodą opiekunów).

 

Monitorowanie postępów uczniów

 1. Zajęcia zdalne są oceniane w zakresie pracy samodzielnej poprzez przesyłanie wykonanych zadań z wykorzystaniem platformy Office 365 MS Teams.
 2. Kopie sprawdzonych prac nauczyciel może udostępnić rodzicom/prawnym opiekunom do wglądu podczas konsultacji w szkole (po ustaniu zagrożenia epidemicznego).
 3. Bieżący dostęp do ocen wraz z uzasadnieniem rodzic/prawny opiekun ucznia i uczeń mogą sprawdzić za pomocą dziennika elektronicznego firmy Vulcan.

 

Wymagania co do platformy

 1. Zajęcia dydaktyczne w formie wideokonferencji prowadzone są w jednolitej technologii przez nauczycieli wszystkich przedmiotów. Zajęcia prowadzone są w Office 365 MS Teams oraz z wykorzystaniem wirtualnego dziennika firmy Vulcan.
 2. Nauczyciele przygotowują własne materiały lub korzystają z materiałów udostępnionych na platformie epodreczniki.pl
 3. Wszyscy uczniowie – członkowie platformy pracują wyłącznie w utworzonych zespołach.
 4. Konta na platformie do zdalnej nauki są zakładane przez administratora w placówce.
 5. Na platformie Teams każdy członek zespołu ma swoje indywidualne konto. Udostępnianie haseł i loginów jest zabronione.
 6. Konta są zakładane w domenie placówki. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie prywatnych kont e-mail uczniów i nauczycieli.
 7. Administratorem założonych kont w domenie placówki jest wyznaczona osoba przez dyrektora (np. informatyk) i to on ma uprawnienia do zmiany ustawień kont, nadawania uprawnień czy resetowania hasła.
 8. Nauczyciele na podstawie założonych kont ustalają zespoły (klasy) i przypisują do nich uczniów.
 9. Oprogramowanie wykorzystywane do wideokonferencji posiada włączoną opcje poczekalni i to nauczyciel prowadzący lekcje „wpuszcza” uczniów na zajęcia, weryfikując przy tym czy wszyscy uczniowie są we właściwym zespole.

 

Organizacja lekcji w formie zdalnej

 1. Zajęcia w formie zdalnej odbywają się według planu zajęć obowiązującego podczas zajęć stacjonarnych.
 2. Lekcje on – line rozpoczynają i kończą prowadzący nauczyciele.
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia dla klasy przygotowuje materiały w wersji cyfrowej.
 4. Przygotowane materiały wraz z wyjaśnieniami i przykładami udostępniane są uczniom w formie cyfrowej.
 5. Materiały w formie cyfrowej udostępniane są za pomocą Office 365 MS Teams lub dziennika elektronicznego.
 6. Wykonane zadania przesyłane są nauczycielowi w postaci zdjęć lub materiału elektronicznego.
 7. Zajęcia dydaktyczne trwają 30 – 35 min. i podczas nich omawiany jest przez nauczyciela materiał z podstawy programowej.
 8. Nauczyciel może prowadzić zajęcia w szkole bez obecności uczniów.
 9. Podczas wideokonferencji sprawdzana jest obecność oraz omawiany materiał do samodzielnej pracy.
 10. Nauczyciel podczas sprawdzania obecności uczniów w formule zdalnej prosi ich o podanie pełnego imienia i nazwiska oraz numeru w dzienniku lub włączenia kamery wideo na czas sprawdzania obecności.
 11. Zajęcia są prowadzone w formule zdalnej z zastosowaniem aplikacji do wideokonferencji Office 365 MS Teams.
 12. Nauczyciel przekazuje prace domowe za pomocą narzędzia Office 365 MS Teams lub dziennika elektronicznego, gdzie umieszcza informacje o zadanej pracy domowej.
 13. Uczniowie odbywający zajęcia zdalne przesyłają wykonaną pracę domową za pomocą platformy Office 365 MS Teams lub dziennika elektronicznego.
 14. Podczas zajęć zdalnych wszystkie telewizory, radia i inne sprzęty w domu muszą być wyciszone.
 15. W trakcie lekcji nie wolno nagrywać, robić zdjęć, zrzutów ekranu itp. bez zgody osób w nich uczestniczących (podczas nagrywania wszyscy otrzymują automatycznie na swoich ekranach komunikat o nagrywaniu).
 16. Przejmowanie pulpitu może następować tylko za zgodą nauczyciela do celów związanych z lekcją.
 17. Nie wolno wrzucać linków, hasztagów itp. bez zgody osoby prowadzącej.
 18. Wyrażanie treści naruszających godność i dobra osobiste jest zabronione.
 19. Naruszenie powyższych zasad może mieć wpływ na ocenę zachowania.