Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie

Podstawa prawna:
1. Na podstawie art. 106 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r. , poz. 910, 1378).
2. Na podstawie ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 106).

§ 1

Postanowienie ogólne

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę szkolną.
2. Stołówka funkcjonuje w dni nauki szkolnej.
3. Stołówka nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy, świąt i przerw w zajęciach szkolnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
4. Regulamin korzystania ze stołówki określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez uczniów oraz pracowników szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.
5. Zgłoszenie korzystania z posiłków wymaga złożenia „Deklaracji zgłoszenia ucznia na obiady do stołówki szkolnej”.
6. Rezygnację z całkowitego korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić u wychowawcy klasy, najpóźniej na 7 dni do ostatniego dnia miesiąca poprzedniego miesiąca.
7. Rezygnacja z korzystania z posiłków w stołówce szkolnej wymaga złożenia „Karty rezygnacji z obiadów”. W przypadku rezygnacji z obiadów i braku zgłoszenia rodzic/prawny opiekun będzie pokrywał koszty przygotowanych obiadów.

§ 2

Uprawnieni do korzystania ze stołówki

1. Do korzystania z posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej uprawnieni są:
a) uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie wnoszący opłaty indywidualne;
b) uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie, których obiady finansowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
c) pracownicy zatrudnieni w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie.

§ 3

Odpłatność za obiady

1. Stołówka szkolna zapewnia jeden gorący posiłek.
2. Posiłki wydawane w stołówce szkolnej są odpłatne.
3. Cena jednego obiadu ustalana jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu z intendentem oraz organem prowadzącym.
4. Odpłatność za posiłek dla ucznia ustala się na podstawie kosztów surowców zużytych do przygotowania posiłku (tzw. „wsad do kotła”), w przeliczeniu na jeden posiłek.
5. Pracownicy szkoły ponoszą opłatę za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej w wysokości kosztów surowca przeznaczonego na sporządzenie posiłku oraz uwzględniając dodatkowo koszty przygotowania posiłku oraz utrzymania stołówki, w przeliczeniu na jeden posiłek.
6. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki szkolnej z miesięcznym wyprzedzeniem.
7. Informacje o bieżących należnościach za obiady można uzyskać na stronie internetowej szkoły i telefonicznie w sekretariacie szkoły.

§ 4

Wnoszenie opłat za obiady w stołówce szkolnej

1. Opłaty za obiady dokonywane są sekretariacie szkoły lub przelewem na konto bankowe szkoły o numerze: 32878600010000154420010004
2. Wpłaty za obiady dokonywane w sekretariacie szkoły muszą być uregulowane do 10 dnia każdego miesiąca, w którym obiady będą spożywane.
3. Rodzice uczniów, którzy będą dokonywać wpłat na konto bankowe szkoły wypełniają „Oświadczenie o wpłacie za obiady na konto bankowe”.
4. Wpłat na konto bankowe można dokonywać najwcześniej od 1. dnia miesiąca a najpóźniej do 10. dnia miesiąca, w którym obiady będą spożywane.
5. Za termin dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy szkoły.
6. W tytule przelewu należy podać: opłata za obiady (imię i nazwisko dziecka, klasę oraz nazwę miesiąca, za który wnoszona jest opłata).
7. W przypadku rodziców/prawnych opiekunów mających więcej niż jedno dziecko, można dokonać jednego przelewu wpisując w tytule przelewu imiona i nazwiska dzieci oraz klasy, do których uczęszczają oraz miesiąc.
8. Kwota przekazana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą podaną na stronie internetowej szkoły.
9. Nieobecność ucznia w szkole oraz wolne od zajęć dydaktycznych, np. ferie zimowe nie zwalniają z konieczności przestrzegania terminu, o którym mowa w § 4 punkt 2 i 4.
10. W przypadku braku wpłat lub jeśli nie będą przestrzegane terminy wpłat uczeń może zostać wypisany z obiadów.
11. W przypadku zapisania dziecka na obiady w trakcie roku szkolnego, korzystanie z obiadów będzie możliwe po dokonaniu wpłaty na konto bankowe szkoły.

§ 5

Zwroty za niewykorzystane obiady

1. Zwrot poniesionych kosztów za obiady może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, imprezy szkolnej, innych przyczyn losowych.
2. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie szkoły telefonicznie najpóźniej do godziny 10.00 danego dnia:
a) klasy I – III (budynek szkoły przy ul. Konarskiego 2) numer telefonu:
500 196 651;
b) klasy IV – VIII (budynek szkoły przy ul. Cegielnianej 25 ) numer telefonu:
500 196 685.
3. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
4. Odliczenie stawki dziennej następuje od kolejnego dnia po zgłoszeniu.
5. Odliczenie za niewykorzystane obiady należy uzgodnić w sekretariacie szkoły. Nie należy samodzielnie odliczać należności za niewykorzystane obiady.
6. Nieuzasadnione lub niezgłoszone nieobecności na obiedzie nie mogą być podstawą odliczenia.
7. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub jego rodzic oraz pracownik dokonujący wpłaty zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, pobierana jest opłata pomniejszona o kwotę za zgłoszone dni.
8. Wychowawca organizujący wycieczkę musi zgłosić intendentowi nieobecność uczniów na 7 dni przed planowanym wyjazdem.

§ 6

Wydawanie posiłków

1. Obiady wydawane są w godzinach od 11.25 do 14.00.
2. Obiady wydawane są według ustalonego przez nauczycieli świetlicy harmonogramu, uwzględniającego zakończenie zajęć lekcyjnych przez daną klasę oraz lekcje wychowania fizycznego.
3. Przed stołówką jest wywieszony jadłospis zatwierdzony przez wicedyrektora intendenta oraz szefową kuchni.

§ 7

Zasady zachowania w stołówce szkolnej

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
2. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadów w stołówce szkolnej czuwają nauczyciele świetlicy.
3. Po wejściu do stołówki szkolnej uczniowie zajmują miejsce wskazane im przez nauczycieli świetlicy.
4. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej są zobowiązani do pozostawienia kurtek i plecaków przed stołówką (w szafkach szkolnych).
5. W miejscu wydawania posiłków obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
6. Po spożyciu posiłku brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
7. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w stołówce osobom, które nie spożywają posiłków.
8. Za zniszczone mienie w stołówce szkolnej (talerze, sztućce, kubki itp.) odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.
9. O nagannym zachowaniu w stołówce szkolnej informowani będą: wychowawca, rodzice/prawni opiekunowie oraz dyrekcja szkoły.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki szkolnej decyduje dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie.