Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Pani /Pana oraz dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 5

z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie 95-035 Ozorków Ul. Cegielniana 25.

  1. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania szkoły,

a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole - Panią Magdaleną Zagozdą za pomocą adresu e-mail: biuro@doradcaido.pl ,

pisemnie na adres Administratora danych.

  1. Dane przetwarzane będą w związku z realizacją przez placówkę zadań, wynikających wprost z przepisów prawa i zadań określonych zadaniami statutowymi placówki. Przetwarzanie może być również niezbędne

w celu wykonania umowy, której osoba jest stroną lub do podjęcia działań, na żądanie osoby, przed zawarciem umowy. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka w określonym celu i zakresie.

  1. Dane osobowe Pani/ Pana oraz dziecka przetwarzane będą w celu promowania osiągnięć uczniów, wydarzeń kulturalno-sportowych, relacji z życia Szkoły i działań dydaktyczno -wychowawczych zgodnie z wyrażoną zgodą z art. 6 ust.1 lit. a) na:

- przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, klasy oraz wizerunku i ich publikacji w witrynach w siedzibie szkoły, na stronie internetowej szkoły, publikacji w prasie i ich portalach;

- nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego;

oraz zgodnie z art.6 ust. 1lit.c) oraz art. 9 ust.2 lit. b) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizowaniem zadań placówki, a także w celu rzetelnego wykonania umowy zgodnie  z art. 6 ust.1 lit. b).

  1. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy szczegółowe lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przez okresy wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do treści danych osobowych,

- sprostowania (poprawiania) w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,

- żądania usunięcia danych osobowych,

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych,

- prawo wniesienia sprzeciwu,

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
  3. Podanie danych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości publikowania wizerunku. W związku z realizacją obowiązków prawnych administratora podanie danych jest wymogiem prawnym. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej   i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.