Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Procedury przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 w czasie pandemii COVID -19

Procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu  ósmoklasisty Centralnej Komisji Egzaminacyjne, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzeniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Osoba, która przechorowała COVID – 19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID – 19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź na kwarantannie.
 4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.
 5. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
 6. zdający
 7. osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzenia egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane a czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
 8. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
 9. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność
 10. W dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie będą prowadzone zajęcia edukacyjne oraz opiekuńczo – wychowawcze dla innych uczniów, ani w formie stacjonarnej, ani w formie on – line. Dotyczy to budynku szkoły przy ul. Cegielnianej 25.
 11. Zdającym nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 12. Na egzaminie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych: linijki, cyrkla. Zdający nie mogą pożyczać przyborów wzajemnie od siebie.
 13. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z piciem, którą należy postawić na podłodze obok stolika.
 14. Czekając na wejście do szkoły, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 15. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczka jedno – lub wielorazowa).
 16. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 17. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu).
 18. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos kiedy:
 19. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 20. wychodzi do toalety
 21. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z Sali egzaminacyjnej
 22. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 23. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego – jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzenie egzaminu w danej sali.
 24. Każda osoba wchodząca na teren szkoły ma obowiązek umyć ręce płynem do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%), który będzie umieszczony przy wejściu do szkoły oraz w każdej sali egzaminacyjnej.
 25. Zdający po wpuszczeniu do budynku, zdezynfekowaniu rąk od razu kierują się schodami do wyznaczonych sal egzaminacyjnych.
 26. Członkowie zespołów nadzorujących (nauczyciele spoza szkoły) po zdezynfekowaniu rąk od razu kierują się schodami do wyznaczonych sal egzaminacyjnych. Informację, do której sali mają się skierować otrzymają od osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły.
 27. Przewodniczący zespołów nadzorujących po odebraniu od dyrektora szkoły niezbędnych materiałów do przeprowadzenia egzaminu niezwłocznie udają się do wyznaczonych sal egzaminacyjnych.
 28. Ławki w sali egzaminacyjnej zostaną ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5 metrowy odstęp w każdym kierunku.
 29. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego zostaną przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5 metrowego odstępu od zdających oraz pozostałych członków zespołu nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie prac zdających w pozycji stojącej. Istotne jest, aby zapewnić miejsca dla członków zespołu nadzorującego w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.
 30. Z każdej sali egzaminacyjnej w każdym dniu egzaminu sporządza się plan sali egzaminacyjnej, dodatkowo wskazując odstępy zapewnione pomiędzy zdającymi. Plany sal zostaną przesłane do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (jako załącznik do protokołu zbiorczego), a ich kopia pozostanie w dokumentacji szkoły.
 31. Sporządzenie planu sali egzaminacyjnej nie dotyczy następujących sytuacji:
 32. w danej sali egzaminacyjnej do egzaminu przystępuje tylko jeden zdający
 33. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzeniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowi egzamin z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD.
 34. Sale egzaminacyjne będą wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwoli oraz na zewnątrz budynku nie będzie panował zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.
 35. Dla zdających, którzy będę musieli zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. dostępne będą osobiste szafki szkolne. Uczniowie podczas pobytu w szatni szkolnej muszą zachować odstęp co najmniej 1, 5 metrowy oraz pamiętać o zakrywaniu ust i nosa.
 36. Toalety należy dezynfekować na bieżąco.
 37. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed i po każdym egzaminie.
 38. Dezynfekować należy również odtwarzacze płyt CD, komputery, klawiatury, myszki oraz dodatkowy osprzęt, który będzie wykorzystywany do przeprowadzenia egzaminu z języków obcych nowożytnych.
 39. W gabinecie pielęgniarki, wyposażonym w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), zostanie odizolowana osoba, u której stwierdzono objawy chorobowe.
 40. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej Sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię lub inne schorzenia, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.
 41. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki oraz mają zakryte usta i nos.
 42. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
 43. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
 44. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z Sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
 45. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 46. koniecznością zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie
 47. Aby unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu zdający będą wpuszczani na teren szkoły według poniższego harmonogramu:
 48. 8:20 – uczniowie z sali nr 13, 14, 18, 19
 • uczniowie z sali nr 13 i 14 wchodzą lewymi schodami na parter a następnie na piętro
 • uczniowie z sali nr 18 i 19 wchodzą prawymi schodami na parter a następnie na piętro
 1. 8:35 – uczniowie z sali nr 3, 15, 16, 17
 • uczniowie z sali nr 3 wchodzą lewymi schodami na parter
 • uczniowie z sali nr 15 wchodzą lewymi schodami na parter a następnie na piętro
 • uczniowie z sali nr 16 i 17 schodzą do szatni a następnie schodami przy stołówce szkolnej wchodzą na parter a następnie na piętro
 1. 8:45 – uczniowie z sali nr 4, 5, 6, 7, 8
 • uczniowie z sali nr 4 wchodzą lewymi schodami na parter
 • uczniowie z sali nr 5 wchodzą prawymi schodami na parter
 • uczniowie z sali nr 6 i 7 schodzą do szatni a następnie schodami przy stołówce szkolnej wchodzą na parter
 • uczniowie z sali nr 8 wchodzą prawymi schodami na parter
 1. Zdający nie mogą gromadzić się przed szkołą, aby omówić egzamin.
 2. Zdający wrażeniami po egzaminie mają dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie przed szkołą.
 3. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 10 minut przed czasem wyznaczonym jako czas na zakończenie pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 10 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 4. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu, w gabinecie pielęgniarki, z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób.
 5. W przypadku, gdy zdający przejawia niepokojące objawy choroby przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły.
 6. W sytuacji, gdy dziecko jest objęte kwarantanną lub przebywa w dniach egzaminu w szpitalu, rodzice/prawni opiekunowie niezwłocznie informują o tym fakcie dyrektora szkoły.