Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Organizacja lekcji w formie zdalnej w grudniu 2021 r.

Zasady współpracy na szkolnej platformie Microsoft Teams

Uruchomienie realizacji zadań dydaktycznych w formie zdalnej

Przed uruchomieniem realizacji zadań dydaktycznych dyrektor wspólnie z nauczycielami:

 1. Ustala czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiające interakcję między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia.
 2. Ustala wraz z nauczycielami wspólne i jednolite technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć.
 3. Określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych, o których mowa w pkt. 2.
 4. Ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać.
 5. Jeżeli na posiadanym sprzęcie brak jest odpowiedniego oprogramowania do udziału w zajęciach, a opiekunowie oraz uczeń mają problemy z jego właściwą instalacją lub konfiguracją zgłaszają ten fakt niezwłocznie dyrektorowi. Dyrektor wyznacza pracownika, który wspomaga opiekunów ucznia w instalacji i konfiguracji oprogramowania, a jeżeli to nie przynosi rezultatu wykonuje instalację lub konfigurację za nich (za zgodą opiekunów).

Monitorowanie postępów uczniów

 1. Zajęcia zdalne są oceniane w zakresie pracy samodzielnej poprzez przesyłanie wykonanych zadań z wykorzystaniem platformy Office 365 MS Teams.
 2. Kopie sprawdzonych prac nauczyciel może udostępnić rodzicom/prawnym opiekunom do wglądu podczas konsultacji w szkole (po ustaniu zagrożenia epidemicznego).
 3. Bieżący dostęp do ocen wraz z uzasadnieniem rodzic/prawny opiekun ucznia i uczeń mogą sprawdzić za pomocą dziennika elektronicznego firmy Vulcan.

Wymagania co do platformy

 1. Zajęcia dydaktyczne w formie wideokonferencji prowadzone są w jednolitej technologii przez nauczycieli wszystkich przedmiotów. Zajęcia prowadzone są w Office 365 MS Teams oraz z wykorzystaniem wirtualnego dziennika firmy Vulcan.
 2. Nauczyciele przygotowują własne materiały lub korzystają z materiałów udostępnionych na platformie epodreczniki.pl
 3. Wszyscy uczniowie – członkowie platformy pracują wyłącznie w utworzonych zespołach.
 4. Konta na platformie do zdalnej nauki są zakładane przez administratora w placówce.
 5. Na platformie Teams każdy członek zespołu ma swoje indywidualne konto. Udostępnianie haseł i loginów jest zabronione.
 6. Konta są zakładane w domenie placówki. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie prywatnych kont e-mail uczniów i nauczycieli.
 7. Administratorem założonych kont w domenie placówki jest wyznaczona osoba przez dyrektora ( informatyk) i to on ma uprawnienia do zmiany ustawień kont, nadawania uprawnień czy resetowania hasła.
 8. Oprogramowanie wykorzystywane do wideokonferencji posiada włączoną opcje poczekalni i to nauczyciel prowadzący lekcje „wpuszcza” uczniów na zajęcia, weryfikując przy tym czy wszyscy uczniowie są we właściwym zespole.

Organizacja lekcji w formie zdalnej

 1. Zajęcia w formie zdalnej odbywają się według planu zajęć obowiązującego podczas zajęć stacjonarnych.
 2. Lekcje on – line rozpoczynają i kończą prowadzący nauczyciele.
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia dla klasy przygotowuje materiały w wersji cyfrowej.
 4. Przygotowane materiały wraz z wyjaśnieniami i przykładami udostępniane są uczniom w formie cyfrowej.
 5. Materiały w formie cyfrowej udostępniane są za pomocą Office 365 MS Teams lub dziennika elektronicznego.
 6. Wykonane zadania mogą być przesyłane  nauczycielowi w postaci zdjęć lub materiału elektronicznego.
 7. Zajęcia dydaktyczne trwają 45 min. i podczas nich omawiany jest przez nauczyciela materiał z podstawy programowej.
 8. Nauczyciel może prowadzić zajęcia w szkole bez obecności uczniów.
 9. Podczas wideokonferencji sprawdzana jest obecność oraz omawiany materiał do samodzielnej pracy.
 10. Zajęcia są prowadzone w formule zdalnej z zastosowaniem aplikacji do wideokonferencji Office 365 MS Teams.
 11. Nauczyciel przekazuje prace domowe za pomocą narzędzia Office 365 MS Teams lub dziennika elektronicznego, gdzie umieszcza informacje o zadanej pracy domowej.
 12. Uczniowie odbywający zajęcia zdalne przesyłają wykonaną pracę domową za pomocą platformy Office 365 MS Teams lub dziennika elektronicznego.
 13. Podczas zajęć zdalnych wszystkie telewizory, radia i inne sprzęty w domu muszą być wyciszone.
 14. W trakcie lekcji nie wolno nagrywać, robić zdjęć, zrzutów ekranu itp. bez zgody osób w nich uczestniczących (podczas nagrywania wszyscy otrzymują automatycznie na swoich ekranach komunikat o nagrywaniu).
 15. Przejmowanie pulpitu może następować tylko za zgodą nauczyciela do celów związanych z lekcją.
 16. Nie wolno wrzucać linków, hasztagów itp. bez zgody osoby prowadzącej.
 17. Wyrażanie treści naruszających godność i dobra osobiste jest zabronione.
 18. Naruszenie powyższych zasad może mieć wpływ na ocenę zachowania.