Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2140).

 1. I.Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin zwany w dalszej części „Regulaminem korzystania z szafek szkolnych” określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania majątku ruchomego w postaci szafek szkolnych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie.
 3. Ilekroć w dalszej części będzie mowa o „szkole” należy przez to rozumieć, że mowa jest o Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie.
 4. Szafki szkolne są własnością Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie.
 5. Dysponowaniem i rozliczaniem majątku ruchomego w postaci szafek szkolnych zajmuje się dyrektor szkoły i główna księgowa.
 6. Szafki szkolne wpisane są do księgi inwentarzowej przechowywanej w szkole.
 7. Dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni mają prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie: dysponowania i użytkowania szafkami szkolnymi.
 8. Dyrektor szkoły dla celów rozliczeniowych prowadzi ewidencję korzystania z szafek szkolnych. Ewidencja przechowywana jest u dyrektora szkoły oraz wychowawców klas.
 9. Szafki szkolne służą uczniom do przechowywania obuwia i ubrań oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia w szkole.
 10. Za rzeczy pozostawione a szafce szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną zobowiązany jest do jej należytego użytkowania i poszanowania.
 12. Uczniowie oraz Rodzice zobowiązani są znać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.
 1. II.Obowiązki szkoły
 2. Szkoła zapewnia przydział szafki, konserwację i ewentualne naprawy szafek.
 3. Na każdej szafce znajduje się numer szafki, który przypisany jest do danego ucznia.
 4. Wychowawca klasy tworzy listę uczniów z przydzielonymi numerami szafek, numerem seryjnym kluczy oraz datą odbioru i zdania kluczy. Ksero tej listy przekazuje dyrektorowi szkoły. Oryginał listy pozostaje w dokumentacji wychowawcy klasy.
 5. Szkoła zapewnia przydział jednej szafki dla jednego ucznia.
 6. Uczeń nabywa prawo do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie nauki w szkole.
 7. Każda szafka posiada dwa klucze, które przekazywane są do dyspozycji ucznia.
 8. Szkoła zastrzega sobie prawo do otwierania szafek bez informowania ucznia w przypadku:
  1. jej konserwacji (naprawy);
  2. podejrzenia o przechowywanie w szafce przedmiotów niezgodnych z przeznaczeniem i/lub uchodzących za niebezpieczne, a w szczególności o posiadanie przez uczniów substancji odurzających, narkotyków lub alkoholu. Dyrektor ma prawo do komisyjnego otwarcia szafki. Z przebiegu kontroli sporządzony jest protokół;
  3. przeszukania przez policję lub inne organy do tego uprawnione. Z przeszukania sporządzony jest protokół
 9. Zapewnia wymianę zamka na koszt szkoły, w przypadku stwierdzenia dwóch jednakowych numerów zamka.
 1. III.Obowiązki użytkowników szafek
 2. Każdy uczeń jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień.
 3. Uczeń zabezpiecza swoje mienie poprzez: prawidłowe zamykanie szafki, niepozostawianie klucza w zamku oraz nieudostępniania go innym osobom.
 4. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.
 5. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną, powinien zadbać o jej należyte użytkowanie i poszanowanie.
 6. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków, przyklejania plakatów, zdjęć oraz innych działań mających skutek trwały.
 7. Zabrania się przechowywania w szafkach szklanych przedmiotów typu butelki, słoiki. Wszystkie butelki z napojami muszą być szczelnie zakręcone.
 8. W szafkach nie należy przechowywać brudnej odzieży (np. przepoconych strojów gimnastycznych) oraz nieświeżej żywności.
 9. Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających oraz środków i przedmiotów uważanych z niebezpieczne.
 10. Uczeń nie powinien przynosić rzeczy i przedmiotów nie związanych z czasem pobytu w szkole a w szczególności przedmiotów wartościowych.
 11. Uczeń nie może udostępniać przydzielonej szafki innym uczniom, a także zamieniać się z nimi na szafki.
 12. Przed dłuższą przerwą w zajęciach szkolnych (święta, ferie) należy całkowicie opróżnić szafkę.
 13. Pod koniec roku szkolnego (w terminie określonym w danym roku szkolnym) należy opróżnić szafkę ze wszystkich znajdujących się tam przedmiotów. W przypadku pozostawienia rzeczy w szafce na okres wakacji, przedmioty te zostaną usunięte przez pracowników obsługi.
 14. Ewentualne kradzieże mienia, wszystkie uszkodzenia szafek, usterki oraz przypadki zniszczeń dokonane przez inne osoby powinny być bezzwłocznie zgłaszane przez ucznia wychowawcy, a w przypadku jego nieobecności każdemu pracownikowi szkoły.
 15. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia szafki przez ucznia, koszt naprawy ponoszą jego rodzice (prawni opiekunowie). W sytuacji zgubienia klucza lub zepsucia zamka do szafki przez ucznia – za wymianę zamka, uczeń uiszcza opłatę na konto Rady Rodziców w wysokości adekwatnej do poniesionych kosztów.
 16. Sprawca umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia szafki szkolnej ponosi całkowity koszt związany z jej naprawą lub zakupem nowej (segmentu składającego się z 8 szafek szkolnych).
 17. W przypadku korzystania z szafki niezgodnie z przeznaczeniem, uczniowi zostanie odebrane prawo do korzystania z niej.
 1. IV.Klucze i zasady ich użytkowania
 2. Uczeń otrzymuje klucze do szafki oznaczone odpowiednim numerem (numer szafki oraz numer seryjny) na czas nauki w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie, podlegające zwrotowi na zakończenie nauki w szkole. Zwrotu dokonuje się na ręce wychowawcy. Wychowawca komplet zebranych kluczy wraz z lista przekazuje dyrektorowi szkoły.
 3. Wychowawca sporządza listę z imieniem i nazwiskiem uczniów, numerem przydzielonej szafki oraz numerem seryjnym kluczy. Uczeń własnoręcznym podpisem poświadcza odbiór i zdanie kluczy. Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Klucz zwraca się po zakończeniu nauki w szkole, w ostatnim tygodniu zajęć szkolnych, nie później jednak niż dwa dni przed jego zakończeniem.
 5. Uczniowie, którzy przenoszą się do innej szkoły zwracają klucze przed odebraniem dokumentów.
 6. Uczniowie, którzy nie zwrócą kluczy będą obciążeni kosztem wymiany wkładki.
 7. Zabrania się samodzielnego dorabiania kluczy. Klucze dorabiane samodzielnie nie będą przyjmowane. Uczeń zostanie obciążony kosztem wymiany wkładki.
 8. Zabrania się korzystania z własnych systemów zabezpieczających.
 9. W przypadku zgubienia lub kradzieży klucza uczeń zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa rzeczy pozostawionych w szafce.
 10. Wymiana zamka następuje w jak najkrótszym terminie od daty zgłoszenia.
 1. V.Naprawy
 2. Wszystkie usterki należy zgłaszać do dyrektora lub kierownika gospodarczego szkoły, nie wolno dokonywać napraw samodzielnie.
 3. Napraw szafek oraz usuwania usterek dokonuje wyłącznie pracownik wyznaczony przez dyrektora szkoły.
 4. Uczeń zgłaszający usterkę lub zgubienie klucza, powinien podać numer szafki oraz określić rodzaj usterki.
 5. Za umyślne uszkodzenie szafek odpowiedzialność materialną ponosi uczeń, rodzic (prawny opiekun).
 6. W przypadku wyłamania drzwiczek, uczeń oraz rodzic (prawny opiekun) będzie zobowiązany do pokrycia kosztów wymiany drzwiczek.
 7. W przypadku, kiedy znany jest sprawca zniszczenia szafki szkolnej, ponosi on oraz rodzic (prawny opiekun) całkowity koszt związany z naprawą lub zakupem nowej szafki (segmentu składającego się z 8 szafek).
 1. VI.Kontrola szafek
 2. Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi dyrektor szkoły,   wicedyrektor szkoły oraz pedagog szkolny.
 3. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach dyrekcja szkoły ma prawo do otwarcia szafki. W każdym takim przypadku sporządzana jest pisemna notatka. W powyższym przypadku we wglądzie uczestniczą minimum 2 osoby (w tym uczeń lub jego rodzic, ewentualnie przedstawiciel danej klasy).
 4. W przypadku przeszukania przez Policję lub inne organy do tego uprawnione sporządzane jest protokół przeszukania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. W celu sprawdzenia prawidłowości użytkowania szafek mogą być przeprowadzane kontrole okresowe. Kontrole przeprowadzać będzie komisja, w skład której wejdzie dyrektor lub wicedyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. Doraźne kontrole może przeprowadzać wychowawca klasy wraz z uczniami.
 6. Uczeń na każde wezwanie dyrekcji szkoły ma obowiązek okazać rzeczy przechowywane w szafce szkolnej.
 7. W przypadku odmowy otworzenia szafki lub podejrzenia ucznia o przetrzymywanie w szafce zabronionych przedmiotów, np. posiadanie substancji odurzających, narkotyków, alkoholu lub innych substancji i przedmiotów dyrekcja szkoły ma prawo wglądu do szafki bez zgody ucznia. W każdym takim przypadku sporządzana jest pisemna notatka. W powyższej sytuacji we wglądzie uczestniczą minimum 3 osoby (w tym właściciel szafki lub jego rodzic/prawny opiekun, ewentualnie przedstawiciel danej klasy).
 8. Dyrekcja szkoły posiada klucz główny Master Key. W przypadkach związanych z zagrożeniem dyrekcja jest upoważniona do otworzenia szafki bez pozwolenia ucznia oraz jego rodzica (prawnego opiekuna).
 1. VII.Postanowienia końcowe
 2. Szkoła oraz Rada Rodziców nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach szkolnych.
 3. Na początku roku szkolnego (do 15 września) rodzice uczniów klas czwartych podpisują umowę użytkowania szafki szkolnej do czasu zakończenia nauki w szkole. Załącznik nr 2.