Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Pani /Pana oraz dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 5

z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie 95-035 Ozorków Ul. Cegielniana 25.

 1. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania szkoły, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole - Panią Magdaleną Zagozdą za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,pisemnie na adres Administratora danych.
 1. Dane przetwarzane będą w związku z realizacją przez placówkę zadań, wynikających wprost z przepisów prawa i zadań określonych zadaniami statutowymi placówki. Przetwarzanie może być również niezbędne

w celu wykonania umowy, której osoba jest stroną lub do podjęcia działań, na żądanie osoby, przed zawarciem umowy. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka w określonym celu i zakresie.

 1. Dane osobowe Pani/ Pana oraz dziecka przetwarzane będą w celu promowania osiągnięć uczniów, wydarzeń kulturalno-sportowych, relacji z życia Szkoły i działań dydaktyczno -wychowawczych zgodnie z wyrażoną zgodą z art. 6 ust.1 lit. a) na:
  1. przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, klasy oraz wizerunku i ich publikacji w witrynach w siedzibie szkoły, na stronie internetowej szkoły, publikacji w prasie i ich portalach;
  2. nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego;
 1. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy szczegółowe lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przez okresy wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych osobowych,
  2. sprostowania (poprawiania) w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. żądania usunięcia danych osobowych;
  4. prawo do przenoszenia danych;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu,
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości publikowania wizerunku. W związku z realizacją obowiązków prawnych administratora podanie danych jest wymogiem prawnym. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej  i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.